วัดภูเขาทอง (วัดสระเกศ) กรุงเทพฯ

วัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ

เจดีย์ภูเขาทองเป็นเจดีย์สีทองสูง 58เมคร โดยรัชกาลที่3 โปรดให้จัดสร้างไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหนือเหมือนสมัยกรุงเก่า มีวัดภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ชายทุ่ง มีองค์พระเจดีย์สำหรับชาวอยุธยาประชุมเล่นเพลงในเทศกาลประจำปี โดยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงเลือกเอาวัดสระเกศเป็นที่ก่อสร้าง แต่การก่อสร้างเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แม่น้ำ จึงเกิดการทรุดตัวของดิน การก่อสร้างจึงต้องหยุดลงชั่วคราวจนสิ้นรัชกาล ครั้นพอถึงรัชกาลที่ 4 ได้โปรดให้มีการก่อสร้างใหม่ โดยการก่อสร้างครั้งนี้ได้แปลงพระเจดีย์องค์เดิมให้กลายเป็นภูเขามีพระเจดีย์อยู่ด้านบน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5

ด้านล่างของวัดมีต้นไม้น้อยใหญ่สวยงาม เป็นโบสถ์และกุฏิพระ ส่วนองค์พระเจดีย์ต้องเดินขึ้นบันไดวนกว่า 300 ขั้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีทางวัดจะจัดงานประเพณีเรียกว่างาน ภูเขาทอง โดยให้มีขึ้นเป็นระยะเวลา 7-10 วันทุกปี จะมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมงานมากมาย ทั้งยังหลั่งไหลขึ้นไปกราบไหว้ขอพรพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์สีทอง