ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการสำรองที่พัก

1. การจองวิลล่า

วิลล่าที่คุณจองจะเป็นวิลล่าหลังเดียวกันตามเอกสารการจองที่คุณได้รับทางอีเมล ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ในวันที่เข้าพัก หากทำการเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนวันที่เข้าพักทางบริษัทจะทำการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท และต้องเป็นวิลล่าที่มีเจ้าของเดียวกันเท่านั้น

2. เงินมัดจำในการจอง และข้อมูลในการจอง

หากจองล่วงหน้ามากกว่า 56 วันก่อนเข้าพัก ผู้จองจะต้องชำระเงินมัดจำในการยืนยันการจองจำนวน 20% ของราคาสุทธิตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจอง เงินมัดจำยอดที่ จำนวน 30% ชำระภายใน 56 วันก่อนเข้าพัก ยอดเงินที่เหลืออีก 50% ชำระภายใน 14 วันก่อนเข้าพักหรือในวันที่เข้าพักตามที่ตกลง

หากทางผู้จองไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ ทางบริษัทจะยึดตามเอกสารในการจอง และขอให้ลูกค้าออกจากที่พักโดยไม่มีการคืนเงินใดๆ

หากจองล่วงหน้าน้อยกว่า 56 วันก่อนเข้าพัก เงินมัดจำในการยืนยันการจองคือ 50% และยอดเงินที่เหลือชำระภายใน 14 วันก่อนเข้าพักหรือในวันที่เข้าพัก

การจองล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าพัก ลูกค้าต้องชำระเงิน 100% ในวันที่จองทันที

ในกรณีที่ทำการจองล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันเข้าพัก ผู้จองจะต้องชำระเงินมัดจำภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับเอกสารการจอง หากทางบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำตามที่ระบุ

ทางเรามีสิทธิ์เปิดปฏิทินในช่วงเวลาที่ท่านจะเข้าพักเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นสามารถทำการจองได้ยกเว้นในกรณีที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า และหากหากทางบริษัทไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด ทางเราจะส่งเอกสารแจ้งการยกเลิกการจองดังกล่าว

หากทางบริษัทไม่ได้รับเงินหรือการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการจอง ทางเรามีสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านยกเว้นในกรณีที่มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

จำนวนผู้เข้าพักจะต้องไม่เกินจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่บริษัทอนุญาตตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6 ของเอกสารฉบับนี้ หากมีการตรวจสอบเจอว่ามีผู้เข้าพักเกินจำนวนที่บริษัทกำหนด ทางเราขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยการนำราคารายวันในฤดูกาลนั้นหารจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่บริษัทอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนเตียงของวิลล่าที่สามารถรองรับได้ โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาทต่อท่านต่อคืน

หากทางผู้จองไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์จะยึดตามเอกสารในการจอง และขอให้ลูกค้าท่านที่เกินมาออกจากที่พักในทันที
โปรดทราบ: การชำระโดยเครดิตการ์ด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 3.5%

3. เงินประกันความเสียหาย

ณ วันที่เข้าพัก จะมีการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายเป็นเงินสด เงินประกันความเสียหายจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนห้องนอนของวิลล่าหลังนั้นๆ
Tariff:

1-3 ห้องนอน = 5,000 บาท
4 & 5 ห้องนอน = 10,000 บาท
6 ห้องนอนขึ้นไป = 15,000 บาท

อย่างไงก็ตาม วิลล่าบางหลังจะเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายสูงกว่าที่ระบุไว้ด้านบน เนื่องจากมีของตกแต่งราคาสูง ในส่วนนี้สามารถตรวจสอบอีกครั้งได้ในเอกสารการจองทางอีเมล
ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์มีสิทธิ์ เรียกเก็บหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จองในเอกสารการจองจน กว่าจะมีการชำระเงินประกันความเสียหาย
ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงตัววิลล่า หากผู้จองหรือสมาชิกในกลุ่มปฏิเสธที่จะทำตามนโยบายที่ระบุไว้

หากกุญแจสูญหายหรือไม่ครบตามจำนวนที่ให้ไว้ ลูกค้าจะต้องค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาทต่อหนึ่งชุดกุญแจ และ 3,000 บาทสำหรับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ต้องมีการแจ้งพนักงานดูแลลูกค้าของไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์ทันที และชำระค่าความเสียหายนั้นๆก่อนออกจากที่พัก

4. การยกเลิกการจองโดยผู้จอง

บ่อยครั้งมีการยกเลิกการจองเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม โปรดตรวจสอบให้ละเอียดว่าคุณมีประกันที่ครอบคลุมในส่วนนี้

นโยบายการคืนเงินของไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์

มีดังต่อไปนี้:
เงินมัดจำ 20% - ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีไหน
การยกเลิก 57 - 31 วันก่อนเข้าพัก:
การคืนเงิน = 50% ของเงินที่ชำระไม่รวมเงินมัดจำ 20%>
การยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเข้าพัก จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
โปรดพิจารณาอีกครั้งว่าการยกเลิกใดๆ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ 20%

5. การยกเลิกโดยไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์

แม้จะมีน้อยครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนื่องจากทางบริษัทมีวิลล่าสำรองมากมายที่เป็นเจ้าของและจัดการเอง อย่างไรก็ตาม ทางเรามีสิทธิ์ที่โยกย้ายท่านไปยังวิลล่าใกล้เคียงกับหลังที่จองเข้ามา หรือมิฉะนั้นทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท ทางบริษัทๆจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆนอกเหนือจากข้อความที่ระบุข้างต้น

  6. จำนวนผู้เข้าพัก

  จำนวนผู้เข้าพักนั้นจำกัดตามจำนวนเตียงเดี่ยว หรือเตียงคู่ในวิลล่าหลังนั้นๆ ยกเว้นมีการตกลงเพิ่มเติม
  การขอเข้าพักเกินจำนวนที่กำหนดไม่สามารถทำการต่อรองได้
  การเข้าพักเกินจำนวนสามารถทำได้ ต่อเมื่อมีการตกลงเกิดขึ้น ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์จะคิดค่าใช้จายเพิ่มเติมโดยการนำราคารายวันของฤดูกาลนั้นๆ หารจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่อนุญาต
  ตัวอย่าง - ราคารายวันของฤดูกาลนั้นๆอยู่ที่คืนละ 10,000 บาท / วิลล่า 5 ห้องนอน พักได้ 10 ท่าน จำนวนที่เกินมาจะคิดที่คนละ 1,000 บาทต่อคืน หากต้องการเตียงเสริม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 500 ต่อเตียง ต่อคืน

  เด็ก
  นโยบายของเราในการเข้าพักของเด็กนั้นจะอายุต่ำกว่า 5 ขวบ หากอายุ 5 ขวบขึ้นไป ทางบริษัทจะนับเป็นผู้ใหญ่ เตียงเด็กมีให้เช่าจำนวนจำกัดที่ 500 บาทต่อคืน เก้าอี้เด็กมีให้เช่นกันโดยทางบริษัทจะต้องทำการตรวจสอบล่วงหน้า เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  7. หน้าที่ของแขกที่เข้าพัก

  การจองวิลล่าแต่ละหลังมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น
  แขกที่เข้าพักจำเป็นต้องดูแล รักษาวิลล่าด้วยความใส่ใจและตามแบบประเพณีมารยาทที่สังคมยอมรับได้ การใช้สิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้ให้ในบ้านต้องใช้อย่างระมัดระวัง
  ความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ ภายในวิลล่า ค่าเสียหายจะถูกหักออกจากเงินประกันความเสียหายที่ชำระในวันที่เข้าพัก ความเสียหายเกินจากเงินประกันนั้นจะถูกเรียกเก็บเพื่อทดแทนทรัพย์สินตามตาม มูลค่าชิ้นนั้นๆ
  ผู้จองตามที่ระบุในเอกสารการจอง จะต้องเป็นผู้ที่คอยรักษาความเรียบร้อยของสมาชิกที่เข้าพัก และรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นต่อวิลล่า
  ความเสียหาย หรืออุบัติเหตุใดๆจะต้องทำการแจ้งพนักงานดูแลลูกค้าของไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์ทันที ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจะถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลไทย ตามกฎหมายที่กำหนดและใช้ในราชอาณาจักรไทย

  8. ความปลอดภัยส่วนบุคคล

  บริษัทไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์หรือเจ้าของบ้านไม่สามารถรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกวิลล่า
  แขกที่เข้าพักจำเป็นต้องดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูหน้าต่างใด้ทำการปิดเรียบร้อยเมื่อท่านออกไปข้างนอกหรือในเวลานอน
  หากตรวจสอบพบว่ามีการกระโดดจากหน้าต่างลงสระว่ายน้ำ แขกที่เข้าพักจะถูกเชิญออกจากที่พักในทันที
  All guests are strongly advised to ensure that they purchase their own travel insurance, covering personal accident, theft or loss of personal effects and comprehensive medical expenses whilst visiting Thailand.

  9. สัตว์เลี้ยง

  บริษัทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและสายพันธุ์เข้ามาในที่พัก หากตรวจพบจะมีการเรียกเก็บค่าปรับ 10,000 บาท เพื่อทำการทำความสะอาดเต็มรูปแบบ

  10. อินเตอร์เน็ต

  บริษัทมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ใช้ตามที่ระบุใน ‘รายละเอียดโดยย่อ’ ของวิลล่าหรืออพาร์ทเม้นท์
  ทางเราไม่มีความรับผิดชอบใดๆหากสัญญาณขัดข้องหรือคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมืออื่นๆไม่รองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีให้
  โปรดทราบ: อินเตอร์เน็ตเป็นบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาปรึกษาพนักงานดูแลลูกค้าหรือพนักงานทำความสะอาดของเรา
  หาก ยังเชื่อมต่อไม่ได้ พนักงานของเราสามารถแนะนำร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจจะให้บริการ อินเตอร์เน็ตได้ครบครันกว่า ส่วนค่าบริการเพิ่มเติมทางลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระเท่านั้น

  11. การสูบบุหรี่

  ทางเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้าน เนื่องอาจจากมีผู้เข้าพักท่านอื่นที่แพ้ควันบุหรี่ แขกที่เข้าพักสามารถสูบบุหรี่ได้ในบริเวณที่ทางบริษัทเตรียมที่เขี่ยบุหรี่ไว้ให้เท่านั้น
  การสูบบุหรี่ภายในตัววิลล่าเป็นข้อห้ามที่เข้มงวด
  หากทางเราพบแขกท่านใดก็ตามสูบบุหรี่ในตัววิลล่า หรือมีหลักฐานหลงเหลือในตัววิลล่า ทางบริษัทจำเป็นต้องคิดค่าปรับ 10,000 บาทในการทำความสะอาดแบบเต็มรูปแบบ

  12. บริการทำความสะอาดรายวัน

  บริการทำความสะอาดรายวันนั้นรวมอยู่ในราคาที่พักแล้ว ยกเว้น Palm Grove Pool Villas, Na Jomtien Executive Suites and View Talay Pool Villas หรือวิลล่าที่ระบุไว้ตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ วิลล่าเหล่านี้มีแค่การทำความสะอาดเล็กน้อยเช่น ทำความสะอาดพื้นซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน หรือผ้าเช็ดตัวที่ Palm Grove Pool Villas, Na Jomtien Executives Suites และ View Talay Pool Villas มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,000 บาทต่อครั้ง สามารถรับบริการได้ที่เคาท์เตอร์แผนกต้อนรับ สำหรับแขกที่เข้าพักตั้งแต่ 7 วันหรือมากกว่าะมีการบังคับให้วิลล่าได้มีการทำความสะอาดใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,000 บาท
  การเข้าพักเป็นอาทิตย์ ในส่วนนี้จะมีการบังคับเปลี่ยนโดยแขกที่เข้าพักต้องชำระค่าเปลี่ยนในส่วนนี้
  วิลล่าหลังอื่นๆมีบริการทำความสะอาดรายวันรวมอยู่ในราคาแล้ว
  เป็นการทำความสะอาดบ้าน การทำความสะอาดเตียง ทั้งนี้ ไม่รวม การทำความสะอาดภาชนะ การซักผ้า หรือการรีดผ้า หากมีการตรวจพบว่าไม่มีการทำความสะอาดภาชนะที่ใช้แล้ว ทางบริษัทจำเป็นต้องคิดค่าปรับ 500 บาท สำหรับการทำความสะอาดภาชนะเหล่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18 การเก็บเงินเพิ่มเติม)
  หากต้องการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทสามารถให้บริการแม่บ้านตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 17:30 เท่านั้น
  ผ้าเช็ดตัวของคุณจะถูกเปลี่ยนทุกสองวัน และเปลี่ยนผ้าปูเตียงทุกๆสี่วัน หากต้องการผ้าเช็ดตัวเพิ่มเติม ทางเราคิดที่ผืนละ 10 บาท ส่วนผ้าปูเตียงที่ 350 บาทต่อเตียง ต่อครั้ง
  ความเสียหายของผ้าปูที่นอน หรือคราบที่ซักไม่ออก ทางเราจะคิดค่าปรับที่ 3,500 บาทต่อชุด
  ห้องน้ำแต่ละห้องจะมีชุดแชมพู ครีมอาบน้ำขนาดเล็ก และกระดาษชำระเตรียมไว้ให้ ซึ่งอุปกรณ์อาบน้ำนอกเหนือจากนี้ ทางเราไม่มีการจัดเตรียมให้

  13. น้ำและไฟ

  ราคาวิลล่าทุกหลังรวมน้ำและไฟในบางส่วนแล้ว
  วิลล่า 1-4 ห้องนอน สามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง 57 ยูนิตต่อวัน
  วิลล่า 5 ห้องนอนขึ้นไป ใช้ไฟฟ้าได้ถึง 100 ยูนิตต่อวัน
  หมายเหตุ: วิลล่าบางหลังอาจมีไฟฟ้าที่กำหนดไว้มากหรือน้อยกว่าที่กล่าวด้านบน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละวิลล่า ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนการทำการจอง รวมถึงระบุไว้ในเอกสารการจองเช่นกัน
  ทางบริษัทแนะนำให้แขกที่มาพักใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อจำเป็น ปิดเมื่อไม่ได้อยู่ในวิลล่า
  หากใช้ไฟฟ้าเกินที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 7 บาทต่อยูนิต ทางเราจะหักออกจากเงินประกันความเสียหาย ณ วันที่ออกจากที่พัก
  วิลล่าบางหลังใหญ่กว่าวิลล่าในจำนวนห้องนอนเดียวกัน ดังนั้นทางลูกค้าต้องคอยตรวจจับการใช้เป็นระยะ วิลล่าหรูบางหลังจะรวมค่าไฟฟ้าในราคาวิลล่าแล้ว ส่วนนี้จะระบุให้ทราบในเอกสารการจองที่พัก

  14. รถยนต์

  รถยนต์ฟรีพร้อมประกันจะมีให้ใช้สำหรับการจองวิลล่าบางหลัง ตั้งแต่ 7 คืนขึ้นไปเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในหน้าวิลล่าบนเว็บไซต์แต่ละหลัง รถยนต์ที่ให้ใช้จะส่วนมากจะเป็นรถกระบะ 4 ประตู เงินประกันของรถยนต์ 10,000 บาท และจะไม่มีการคืนเงินประกันส่วนนี้ให้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำหรับอุบัติเหตุไม่รุนแรงลูกค้าสามารถชำระค่าเสียหายโดยตัวเอง ลูกค้าจะได้ใบเสนอราคาจากร้านซ่อมรถยนต์โดยชำระผ่านทางเรา หลังจากนั้นทางเราจะคืนเงินประกันให้เต็มจำนวน
  ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและซ่อมยางล้อที่รั่ว แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากนำล้อไปเบียดหรือเสียดสีกับถนนจนทำให้การบังคับของพวงมาลัยเสียศูนย์หรือเกิดความเสียหายกับล้อและยาง

  15. ความรับผิดชอบ

  เจ้าของบ้านหรือตัวแทนอื่นๆไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล อุบัติเหตุ การสูญหายหรือความเสียหายต่อบุคคลไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
  ทางบริษัทแนะนำให้แขกที่มาพักตรวจสอบประกันที่สมัครไว้เพื่อให้ครอบคลุมในเหตุการณ์เหล่านี้

  16. เหตุสุดวิสัย

  ทางไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์ ตัวแทน หรือเจ้าของวิลล่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เหนือการควบคุม
  เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเคลื่อนไหวของรัฐบาลการปกครอง ภัยพิบัติ การกระทำของอาชญากรที่เป็นภัยต่อสาธารณชน จลาจล การก่อวินาศการรม ข้อพิพาทหรือการทะเลาะวิวาท ไฟดับ ความล่าช้าในการขนส่งหรือการคมนาคม การก่อการร้าย อุทกภัย การปิดของสนามบิน สภาพอากาศ การขัดข้องของคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ใดๆที่เหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผล

  17. สระว่ายน้ำ

  วิลล่าส่วนใหญ่ของเรามีสระว่ายน้ำส่วนตัว มีเพียงบางรีสอร์ทเท่านั้นที่มีการบริการเพียงสระว่ายน้ำรวม
  ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการใช้สระว่ายน้ำอย่างไม่ถูกต้อง หรือด้วยเหตุอื่นๆ ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะคอยเฝ้าระวังบุตรหลานในระหว่างการใช้สระ

  18. การเก็บเงินเพิ่ม

  บริษัทไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์มีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินเพิ่ม สำหรับการจองต่ำกว่า 3 คืน 15% จากราคาตามหน้าเว็บไซต์
  โปรดทราบ วิลล่าของเราสามารถจองต่ำกว่า 3 คืนในช่วงโลว์และไฮซีซั่น และต่ำกว่า 10 คืนในช่วงพีคซีซั่นได้บางหลังเท่านั้น และหลังที่สามารถจองได้ต้องตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง

  - 48 ชั่วโมงก่อนวันเข้าพัก
  - ปฏิทินติดกับการจองของลูกค้าท่านอื่น
  - ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง
  โปรดทราบ : วิลล่าบางหลังอาจมีการเก็บเงินเพิ่มมากกว่า 15% ส่วนนี้จะแจ้งให้ผู้จองทราบ และระบุในเอกสารการของอีกครั้ง
  ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาทหากมีภาชนะไม่ได้ทำความสะอาดในวันที่ออกจากที่พัก ในส่วนนี้จะถูกหักออกจากค่าประกันความเสียหาย
  การชำระโดยบัตรเครดิตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 3.5%

  19. ปัญหาต่างๆ และคำร้องเรียน

  วิลล่าทุกหลังของเรามีการตรวจสอบทุกวัน เป็นไปได้ยากที่แขกที่เข้าพักจะประสบปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น กรุณาแจ้งพนักงานทันที ทางบริษัทจะพยายามทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาทันทีในช่วงเวลาทำการ หรือเวลาทำการของวันถัดไป
  จะไม่มีการคืนเงินหรือปรับลดราคาสำหรับความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สระว่ายน้ำ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  ในบางเหตุการณ์ อาจใช้เวลาในการซ่อมแซมระหว่าง 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดหาอะไหล่จากบริษัทอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์และเราไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้
  หากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แขกที่เข้าพักรู้สึกไม่สะดวกสบาย ทางบริษัทจะย้ายแขกที่เข้าพักไปที่วิลล่าหลังอื่นหากยังมีวันว่าง หรือจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาทดแทน
  โปรดทราบ: ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน แขกไม่สามารถหลีกเลี่ยงแมลง และสัตว์ตัวเล็กๆได้ กรุณาทำความสะอาดหลังจากที่ประกอบอาหาร ควรทิ้งเศษอาหารต่างๆให้มิดชิด และทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อป้องกันการบุกรุกของสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุด

  20. เวลาเช็คอิน และเวลาเช็คเอาท์

  เวลาเช็คอินของเราเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นาฬิกาเป็นต้นไป และเวลาเช็คเอาท์ช้าสุดที่ 11:00 นาฬิกา
  กรุณาปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกค้ากลุ่มถัดไป เนื่องจากวิลล่าต้องมีการทำความสะอาด และเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรในการทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง
  เวลาที่กำหนดนั้นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
  การอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า พนักงานจะนำผู้ที่เข้าพักไปยังมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่ออ่านและบันทึกตัวเลขทั้งตอนที่เข้าพัก และออกจากที่พัก การใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกพักออกจากเงินประกันความเสียหาย

  21. เช็คอินก่อนกำหนด และเช็คเอาท์เวลาหลังกำหนด

  จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นราคาต่อชั่วโมง คำนวณโดยการนำราคาวิลล่ารายวัน หาร 24 และคูณตามจำนวนชั่วโมงที่ขอเช็คอินหรือเช็คเอาท์
  การเช็คอินก่อนกำหนด และเช็คเอาท์เวลาหลังกำหนด ทำได้ขึ้นอยู่กับวันว่างตามปฏิทิน และไม่สามารถรับรองจนกว่าจะถึงวันที่เข้าพัก

  22. ข้อควรระวังทั่วไป

  ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในตัววิลล่า สามารถสูบได้บริเวณนอกตัววิลล่าที่มีที่เขี่ยบุหรี่จัดไว้ให้ หากที่เขี่ยบุหรี่ไม่เพียงพอ กรุณาติดต่อพนักงานของเรา
  การใช้เสียง
  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้แขกที่มาเข้าพักสนุกสนาน และมีความสุขระหว่างวันเข้าพัก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวิลล่าที่ให้เช่าส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านส่วนตัวที่มีเพื่อนบ้าน เป็นกลุ่มครอบครัว รวมถึงเด็ก ดังนั้นทางแขกที่เข้าพักต้องควบคุมการใช้เสียงในระดับที่รับได้ หลังจากเวลา 22:00 นาฬิกา
  หากมีการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านเรื่องเสียงรบกวนหลังจาก 22:00 นาฬิกาถึงขั้นร้ายแรง ทางบริษัทจำเป็นต้องเชิญแขกออกจากที่พักโดยไม่มีการคืนเงินใดๆ
  ไม่อนุญาตให้ใช้สระรวมนอกเวลาทำการ

  23. เขตอำนาจศาล

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องถูกและอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของสัญญาใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการในประเทศไทยเพื่อสำรวจโอกาสการไกล่เกลี่ย ควรการประนีประนอมดังกล่าว หากล้มเหลวและควรจะปรึกษาหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สำหรับคำแนะนำของพวกเขาในการตัดสิน