วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

วัดพระแก้ว, วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพฯ

วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ.2325 เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทรงโปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระมหามณีรัตนปฏิมาการหรือพระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื่อเดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองคำโดยรัชกาลที่1มีพระราชศรัทธาสร้าง เครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาสำหรัฤดูร้อนและฤดูฝน ไม่อนุญาติให้ผู้ใดสัมผัสยกเว้นพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จะทรงเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อประเทศ