วัดในเชียงใหม่

  • An astonishing display of culture awaits travelers in the Thai Temples of Chiang Mai
  • The white temple is one of the outstanding Chiang Mai Thai Temples
  • A visit to one of the many Thai Temples in Chiang Mai should not be missed
  • this throne stands in one of the Chiang Mai Thai Temples
  • A group of tourists explore one of the magnificent Thai Temples in Chiang Mai
  • Beautiful reclining Buddha in one of the Chiang Mai Thai Temples
  • This mall temple shrine in one of the many Thai Temples in Chiang Mai

วัดเจ็ดยอด วัดสำคัญในเชียงใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์เม็งรายในปีพ.ศ.1998 วัดนี้มีความสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ศิลาแลงประดับปูนปั้นที่สวยงาม ที่ลักษณะเหมือนจำลองย่อส่วนมาจาก "มหาโพธิ์วิหาร" พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่มียอดเจดีย์ถึง 7 ยอดเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมถึงเป็นเจดีย์พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งให้มากราบไหว้กันโดยที่ไม่ต้องไปถึงอินเดีย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นโพธิ์ที่เป็นกิ่งก้านสาขาของต้นศรีมหาโพธิ์ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งนั่นก็คืออีกหนึ่งที่มาของชื่อวัดแห่งนี้นี่เอง และอีกหนึ่งความสำคัญของวัดนี้คือเป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ในปีพ.ศ.2020 อีกด้วย

วัดเจดีย์หลวง พระอารามหลวงชั้นตรี

วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ลักษณะแบบโลหะปราสาทของลังกา ทรงเจดีย์แบบพุกาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ในช่วงเวลาประมาณปีพ.ศ.1928-1945 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้พญากือนาผู้เป็นพระราชบิดาซึ่งสวรรคตไปแล้ว โดยมีเจตนารมณ์ให้สูง 2000 วา โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี แต่พระเจ้าแสนเมืองมาสวรรณคตก่อน พระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวีผู้เป็นพระมเหสีก็ได้สืบทอดสร้างต่อจนเสร็จ ในปีพ.ศ.2088 ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง จนปัจจุบันมีความสูงคงเหลือ 40.8 เมตร และฐานกว้างด้านละ 60 เมตร นอกจากนี้ที่นี่ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเป็นเวลาถึง 80 ปี (พ.ศ.2011-2091) รวมถึงยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญอีกหลายอย่างให้คุณได้เข้าไปกราบไหว้อีกด้วย

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นวัดแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่สมัยพญางำเมือง พญาร่วง และพญามังราย ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1839 โดยพญามังรายนั้นครั้งทรงประทับชั่วคราวอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ตอนสร้างเมือง ได้ประทับตรงบริเวณหอนอนบ้านเชียงมั่น เรียกว่า “เวียงเล็ก” ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงแปรพระราชทานไปเวียงแก้ว พระองค์จึงได้ทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวงเวียงเล็ก ตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก และพระราชทานนามว่า “วัดเชียงมั่น” นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ช้างล้อมที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สร้างขึ้นพร้อมกับวัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกด้วย รวมถึง “พระแก้วขาว”หรือ “พระเสตังคมณี” พระพุทธรูปองค์สำคัญของล้านนาก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ และยังมีพระวิหาร พระอุโบสถ รวมถึงหอไตรกลางน้ำ ที่มีความน่าสนใจและสวยงามให้คุณได้ประทับใจและควรค่าแก่การศึกษา

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.1888 โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังราย โดยพระองค์ได้นำอัฐิของพญาคำฟูผู้เป็นพระราชบิดามาบรรจุในสถูปประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ ซึ่งแต่เดิมชื่อวัดลีเชียงพระ ต่อมาเมื่อพ.ศ.1943 เจ้ามหาพรหม กษัตริย์เมืองเชียงราย ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ ที่ได้มาจากเมืองกำแพงเพชร นำมาถวายพญาแสนเมืองมากษัตริย์เชียงใหม่ พญาแสนเมืองมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ประชาชนจึงเรียกว่า"วัดพระสิงห์" นับตั้งแต่นั้นมา พระพุทธสิหิงค์นั้นถือเป็นพระพุทธรูปทองสำริดหุ้มทองที่สำคัญที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย ตามตำนานกล่าวว่าสร้างโดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์ และพระอรหันต์อีก 20 รูป เมื่อปีพ.ศ.700 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปที่เหมือนพระพุทธเจ้ามากที่สุด และได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง