See & Do in Thailand

در تایلند ببیندو انجام دهید

پیزهای زیادی در تایلند برای دیدن و انجام دادن وجود دارد از جمله می توانید در جنوب با اقامت در جزایر زیبا مثل پوکت ,لانتا وساموئی لذت وافری ببرید یا در شما طبیغت زیبا و خیره کننده و فرهنگ شهرهائی مثل چیانگ رائی وچیانگ مائی را ببینید. اگر شما دوستدار فرهنگ هستید معبدهای تایلند بهترین راه برای آشنادی با فرهنگ بودائیسم می باشد


Things to See & Do all over Thailand