Sightseeing locations in ประเทศไทย


เที่ยวแสมสาร

เกาะและท้องทะเลรอบแสมสาร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุณสามารถมีจริงประสบการณ์ จริงตามธรรมชาติของไทย - ปะการังเต่าทะเลและพืชหายาก - ในขณะเดียวกันคุณก็มีการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน